I. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYGULANACAK İLKELER

Topluluk Şirketleri bu Politikayı rehber edinerek kendi bünyelerinde gerçekleştirdikleri kişisel veri işleme faaliyetlerini analiz edecek, bu Politikaya uyum için gerekli aksiyonları belirleyecek ve her türlü teknik ve idari önlemi alacaklardır. Belirlenen aksiyonlar hayata geçirildikten sonra iç denetim mekanizmaları işletilerek Politikaya uygunluğun devamlılığı sağlanacaktır.

Topluluk bünyesinde bu Politikaya uyumluluğun sağlanması amacıyla çalışanların farkındalığının sağlanması için çalışmalar yapılacak, yeni başlayan çalışanlar için gerekli uyum süreçleri işletilecek ve topluluk şirketlerinin iş ortakları ile ilişkilerinde gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

KVKK’ya uyumluluğun sağlanması için Topluluk Şirketleri tarafından kişisel veriler mevzuatta öngörülen genel ilke ve hükümlere uygun olarak işlenmelidir. Bu kapsamda, Topluluk Şirketleri tarafından tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde dikkate alınması gereken ilke ve şartlar bu bölümde ele alınacaktır.

Kişisel verilerin işlenmesi sırasında dikkate alınacak ilkeler aşağıda başlıklar halinde incelenmektedir.

1.1 Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinde Bulunma

Topluluk Şirketleri kişisel verilerin işlenmesi faaliyetleri kapsamında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmelidir. Bu kapsamda Topluluk Şirketleri, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık ve gereklilik prensiplerini uygulamaya koyarak sadece gerektiği kadar kişisel veriyi, veri işleme amaçlarına uygun düşecek seviyede işlemelidirler.

1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Topluluk Şirketleri, işlemekte oldukları kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamalı ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almalıdır. Örneğin, Topluluk Şirketleri kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini düzeltmelerine ve güncelleştirmelerine imkân verecek sistemleri geliştirmelidir.

1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Topluluk Şirketleri, kişisel verileri belirli, açık ve hukuka uygun sebeplerle işlemelidir. Bu kapsamda Topluluk Şirketleri kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini belirlemeli ve bu amaçları kişisel verileri işlenmeden önce veri sahiplerinin bilgisine sunmalıdır. Kişisel veriler, belirtilen amaçlar dışında işlenmemelidir. Topluluk Şirketleri tarafından belirlenen veri işleme amaçları meşru ve hukuka uygun olmalıdır.

1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Topluluk Şirketleri, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemeli ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmalıdır. Örneğin, kişisel veriler elde edildikten sonra ortaya çıkan yeni bir amacın gerçekleştirilmesine yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemelidir.

1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Topluluk Şirketleri kişisel verileri yalnızca kanunlarda öngörülen süreler ile veya işlendikleri amaç ile sınırlı olarak muhafaza etmelidir. Bu kapsamda, ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmalıdır. Bir süre belirlenmemişse, kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmelidir.

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Kişisel veriler kural olarak, KVKK’nın 5 numaralı maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak işlenmelidir. Bu kapsamda Topluluk Şirketleri kişisel veri işleme faaliyetlerinin bu şartlardan birinin kapsamına girip girmediğini değerlendirmeli ve bu şartlardan birine dayanmayan kişisel veri işleme faaliyetleri durdurulmalıdır. 

KVKK’da özel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesi için özel önlemler getirilebileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda özel nitelikli kişisel veriler işlenirken Kurul tarafından belirlenecek önlemler alınmalıdır. 

Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması konusunda, KVKK’nın 8 ve 9 numaralı maddelerinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmeye yönelik gerekli organizasyonel sistemler kurgulanmalıdır. Kişisel veriler aktarılırken işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. 

Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önüne geçilmesi adına şirketler içerisinde gerekli sistemler kurgulanmalı ve kurum içi farkındalık yaratılmalıdır. 

III. TOPLULUK İŞTİRAKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1.Kişisel Veri Sahibini Aydınlatma Yükümlülüğü

Topluluk Şirketleri, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında verileri işlenecek kişileri, verilerinin ne şekilde işleneceği konusunda aydınlatılmalıdır. KVKK’da, bilgilendirmede yer alması gereken asgari hususlar sayılmıştır. Bu bilgiler aşağıdaki gibidir:

(1) Veri sorumlusu olarak Topluluk Şirketi’nin ve varsa temsilcisinin kimliği, 

(2) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

(3) Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

(4) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebepleri,

(5) Kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklar. 

Bu kapsamda, Topluluk Şirketleri tarafından öncelikle kişisel veri toplama kanalları tespit edilmeli ve her kanal özelinde aydınlatma noktaları ve metinleri belirlenmelidir.

3.2. Kişisel Veri Sahiplerinin Başvurularını Yanıtlandırma Yükümlülüğü

Kişisel veri sahipleri, yazılı olarak veya Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle başvuruda bulunarak kendi verilerine ilişkin KVKK’da yer alan haklarını kullanabilirler.

Bu kapsamda, Topluluk Şirketleri, kişisel veri sahiplerinin haklarının yerine getirilmesi için KVKK’nın 13 numaralı maddesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için gereken idari ve teknik önlemleri almalıdır.

KVKK kapsamında kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir: 

·Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

·Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

·Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

·Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

·Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

·KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

·İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahiplerinin yalnızca yazılı olarak Topluluk Şirketleri’ne iletilen talepleri işleme alınmalıdır. İleride Kurul tarafından farklı başvuru yöntemleri belirlenebilecektir. Topluluk Şirketleri talebin niteliğine göre ilgili talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlandırmalıdır. Değerlendirme sonucunda Topluluk Şirketleri başvuruları kabul ederek gereken aksiyonları alabilecekleri gibi başvuruları gerekçeli olarak reddedebilirler.

Önemle belirtmek gerekir ki kişisel veri sahibi, başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde 30 gün içerisinde Kurul’a şikayette bulunabilir. Bu şikayetleri engellemek adına kişisel veri sahiplerine zamanında ve tatmin edici cevaplar verilmesi önem arz etmektedir.

3.3.Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü

Kurul ileride veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler hakkında detaylı düzenlemeler getirebilecektir. Dolayısıyla bu kapsamdaki yükümlülüklere de uyum sağlamak amacıyla makul derecede efor sarf ederek maksimum derecede güvenlik sağlanmalıdır. 

Topluluk Şirketleri, alacağı teknik ve idari tedbirler bakımından tedbirlerin işleyişi ile ilgili olarak gerekli denetimleri yapmaya ve yaptırmaya yönelik sistemleri kurgulamalıdır. Bu denetim sonuçları Topluluk Şirketleri bünyesinde görevli birimlerce incelenmeli ve gerekli aksiyonlar alınmalıdır. 

Topluluk Şirketleri, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve mevzuatın gerektirmesi halinde Kurul’a bildirmekle yükümlüdürler. Bu kapsamda gerekli organizasyonel yapı kurulmalıdır. 

Topluluk Şirketleri tarafından güvenlik riski teşkil eden durumlar tespit edilirse vakit kaybetmeksizin söz konusu riski ortadan kaldıracak önlemler alınmalıdır.

3.3.1. Hukuka Uygun Veri İşlenmesinin Temini İçin Teknik ve İdari Tedbirlerin Alınması

Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için aşağıdaki tedbirler Topluluk Şirketleri tarafından alınmalıdır: 

·Topluluk Şirketleri bünyesindeki veri işleme faaliyetlerine ilişkin tüm süreçler iş birimleri bazında analiz edilmeli, bu kapsamda bir “kişisel veri işleme haritası” çıkartılmalıdır.

·Kişisel veri işleme haritası uyarınca, hukuka uygunluğun sağlanması için yerine getirilecekler birim bazında belirlenmelidir.

·Gerçekleştirilen kişisel veri işleme süreçleri geliştirilecek teknik sistemlerle denetlenmeli ve ilgilisine raporlanmalıdır. 

·Topluluk Şirketi çalışanları, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve hukuka aykırı veri işlemenin yaptırımları konusunda bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir. 

·Çalışanlarda farkındalığın sağlanması için düzenli denetimler yapılmalı ve gerekli idari tedbirler Topluluk Şirketleri’nin iç politikaları ve eğitimleri yoluyla hayata geçirilmelidir. 

·Topluluk Şirketleri ile çalışanları, iştirakleri, iş ortakları, tedarikçileri ve müşterileri arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, paylaşılan kişisel verilerin gizliliğine ve ne şekilde işlenmesi ve saklanması gerektiğine ilişkin kayıtlar konulmalıdır. 

·Kişisel verilere erişim, işleme amacı doğrultusunda görevli çalışanlarla sınırlandırılmalıdır. Çalışanların, görevleri gereği kullanmadıkları kişisel verilere erişimleri sınırlandırılmalıdır.

3.3.2. Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek için Teknik ve İdari Tedbirlerin Alınması

Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için aşağıdaki tedbirler Topluluk Şirketleri tarafından alınmalıdır: 

·Kişisel verilerin saklandığı sistem ve konumlara erişimin engellenmesi için teknolojiye uygun teknik önlemler alınmalı, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmelidir. 

·Topluluk Şirketleri tarafından, iş birimi bazlı hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik süreçleri tasarlanmalı devreye alınmalıdır.

·Alınan teknik önlemler periyodik olarak ilgilisine raporlanmalı, güvenlik riski olan hususlara teknolojik çözüm üretilmektedir.

·Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar da dâhil ilgili yazılım ve sistemler kurulmalıdır. 

·Topluluk Şirketleri’nin çalışanları, bu kapsamda alınan teknik tedbirler konusunda eğitilmeli ve teknik konularda bilgili personel istihdam edilmelidir. 

·Topluluk Şirketleri çalışanlarından, öğrendikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacakları ve işleme amacı dışında kullanamayacakları konusunda taahhüt alınmalıdır. Bu taahhüt işten ayrılmalarından sonra da devam edecektir. 

·Topluluk Şirketleri tarafından kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümler eklenmelidir.

3.4. Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Yükümlülüğü

Topluluk Şirketleri, veri işlemeye başlamadan önce Kurul tarafından belirlenerek ilan edilecek süre içinde, KVKK’da sayılan başvuru bilgi ve belgelerini sunarak Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt olmalıdır. Sunulacak bilgiler aşağıdaki gibidir (Kurul tarafından çıkarılacak ikincil düzenlemeler ile ek bilgi ve belgelerin talep edilmesi mümkündür):

(1) Veri sorumlusu olarak Topluluk Şirketi’nin ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri, 

(2) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, 

(3) Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar,

(4) Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları, 

(5) Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler, 

(6) Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler, 

(7) Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre. 

IV. TOPLULUK BÜNYESİNDE ORGANİZASYONEL YAPILANMA

Topluluk Şirketleri bünyesinde işbu politika ve bu politikaya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere, üst yönetim tarafından uyum için belirlenen aksiyonların yerine getirilmesinden sorumlu “Kişisel Verilerin Korunması Komitesi” veya bu konuda sorumlu olacak kişi atanmalıdır.

Bu kapsamda Komite veya atanacak kişi tarafından aşağıda sıralanan asgari aksiyonlar alınmalıdır:

·Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili temel politikaları ve mevzuatla uyum sağlanması için yapılması gerekenleri belirlemek,

·Belirlenen temel politika ve aksiyon adımlarını üst yönetimin onayına sunmak; uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak,

·Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin politikaların ne şekilde uygulanacağına ve denetimin ne şekilde yapılacağına karar vermek, üst yönetimin onayını aldıktan sonra gerekli görevlendirmelerde bulunmak,

·Şirketin kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayını sunmak,

·Çalışanların kişisel verilerin korunması ve Şirket politikaları konusunda eğitilmelerini sağlamak,

·Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak,

·Şirketin KVKK kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için şirket içinde gerekli düzenlemelerde bulunmak,

·Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri takip etmek; bu gelişmeler kapsamında yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak,

·Kurum ve Kurul ile olan ilişkileri yönetmek.

EK-1 TANIMLAR 

Açık Rıza : :Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme :Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Ör: Maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Kişisel Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; müşteriler ve çalışanlar.
Kişisel Veri :Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.
Özel Nitelikli Kişisel Veri :Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi :Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Veri İşleyen :Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir. Örneğin, bir şirketin müşteri verilerini saklayan bilişim firması.
Veri Sorumlusu :Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur.
Sepetim
Dilek listesi
Son Görüntülenen
Ürünleri karşılaştır (0 Ürünler)
Ürünü Karşılaştır
Ürünü Karşılaştır
Ürünü Karşılaştır
Ürünü Karşılaştır
Kategoriler